Compact Level

   ด้วยคุณสมบัติของการใช้พลังงานที่ต่ำ ในหมวดของการประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยี Fanless ที่ประกอบด้วยความสามารถในการขยายสัญญาณ I/O ได้ดี และเหมาะสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์เครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ