NISE51 l Transform ธุรกิจให้เข้าสู่ยุค Digital อย่างแท้จริงด้วย IoT Smart Factory

จิ๋วแต่แจ๋ว คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย NISE 51 จึงมีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้ในด้าน IoT Gageway และยังสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในระบบ Automation ในโรงงานที่หลากหลายได้ เช่น ระบบ Picking ในคลังสินค้า ระบบขนส่ง ระบบบการผลิต และระบบการประมวลผล

Continue ReadingNISE51 l Transform ธุรกิจให้เข้าสู่ยุค Digital อย่างแท้จริงด้วย IoT Smart Factory