AI Accelerator คืออะไร?

AI Accelerator เพิ่มประสิทธิภาพปัญญาประดิษฐ์

ก่อนการทำความรู้จักกับ AI Accelerator เราต้องพูดถึง AI กันก่อน AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลที่คล้ายสมองของมนุษย์ ซึ่ง AI ต้องเรียนรู้ การสอน AI ทำได้โดยการให้ข้อมูล ยิ่งเรียนรู้มากเท่าไร AI ก็จะยิ่งฉลาดขึ้นมากเท่านั้น

AIBooster® X8

ภาพประกอบ: AIBooster®-X8 Nexcom

AI Accelerator ฮาร์ดแวร์ ที่มีการใช้ microchip ที่ออกแบบมาเพื่อการประมวลผล AI โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่ม (Boost) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการคิดวิเคราะห์ของ AI ซึ่งเจ้า AI Accelerator ก็คือตัวประมวลผลร่วมนั่นเอง เรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่าหน่วยประมวลผลหลักของ Computer คือ CPU ซึ่งมักจะมีการเสริม CPU ด้วยตัวเร่งตามวัตถุประสงค์เฉพาะทางต่างๆ ที่เรารู้จักกันดีก็จะมี video cards, sound cards, graphics processing units เป็นต้น และเนื่องจาก AI ได้มีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง อุปกรณ์ประมวลผลร่วมเฉพาะสำหรับงาน AI จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการทำงานเหล่านี้
AI Accelerator หรือ AI Booster สามารถลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ Training และการทำงานของ AI ได้อย่างมาก และยังสามารถใช้เพื่อทำงานพิเศษ AI-based tasks ซึ่งไม่สามารถดำเนินการบน CPU ได้ ซึ่งรูปร่างหน้าตา และ Processing Units ที่อยู่ภายในก็จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น AI เพื่อการถ่ายภาพ และงานวิชันซิสเต็ม ก็จะมีการเลือกใช้ Intel® Movidius™ VPU เป็นต้น

บทความอื่นๆ ของเรา: Click

Latest Blog Post List

Latest Blog Post List